UPPDRAG:

INTERNATIONELLT LEDANDE I

HÅLLBARHET


MARIE STENSEKE
Professor i kulturgeografi. Prorektor på Handelshögskolan sedan 1 juli 2018

med ansvar för hållbarhets-, arbetsmiljö- och samverkansfrågor. En av två
ordförande för IPBES (FNs panel för biologisk mångfald) vetenskapliga
ledningsgrupp.

Handelshögskolan ska bidra till en positiv utveckling av samhället. Att utbilda och forska i frågor kopplade till hållbarhet är en självklarhet, och något som Handelshögskolan har en lång tradition av. Nu vässas arbetet ytterligare, med målet att bli internationellt ledande bland handelshögskolor. Marie Stenseke är sedan 2018 ansvarig för att leda arbetet uppåt och framåt.

Forskning som bidrar till att lösa samhällsutmaningar, och alumner som gör viktiga insatser för ett hållbart samhälle är viktiga medel för att nå målet. Handelshögskolan vill också vara drivande i att utveckla hållbara lösningar tillsammans med näringsliv, offentliga aktörer och ideella organisationer.


En bild av skolans samlade hållbarhetsforskning
En av de frågor som Marie Stenseke har drivit under sin tid vid rodret är att tydliggöra hur forskningen relatera till de globala miljömålen.


– Vi har gjort en omfattande kartläggning av vår forskning utifrån de globala målen i FNs Agenda 2030. Det blev en bra visualisering av hur vi passar in i de 17 målen och var vi har våra styrkor. Inte minst ser vi hur otroligt ambitiöst vi arbetar med de här frågorna. Vi har forskning relaterad till i princip samtliga globala mål, och inom vissa områden är vi riktigt starka, säger Marie Stenseke.


Verktyg att hantera frågorna

Dagens studenter är morgondagens beslutsfattare och de måste få kunskaper och verktyg för att kunna analysera och hantera de hållbarhetsutmaningar som de kommer att ställas inför i sitt yrkesliv


– Sedan 2013 har vi obligatoriska hållbarhetsdagar för programmen på grundnivå, och i år hölls den första för mastersnivån. Men hållbarhet ska också vara en naturlig del av den ordinarie undervisningen och här kan vi göra ännu mer. En utmaning som vi tittar på just nu är hur studenterna faktiskt tar till sig hållbarhetsämnet. Det är ju en etisk fråga i grunden, att ta ansvar för vår gemensamma framtid, säger Marie Stenseke.


Granskar FNs globala rapport om biologisk mångfald
Förutom att vara prorektor, med ansvar för hållbarhetsfrågor, är Marie Stenseke ordförande för IPBES vetenskapliga kommitté, med uppgift att övervaka den vetenskapliga kvaliteten i publikationer som FNs stora rapport om biologisk mångfald.


– Hundratals hållbarhetsforskare världen över arbetade med rapporten. När den presenterades på en presskonferens i Paris den 6 maj 2019, blev det en huvudnyhet i hela världen, utom i Storbritannien, där det samma dag föddes en prins, säger Marie Stenseke med ett snett leende.

HANDELSHÖGSKOLANS FORSKNING UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

Hösten 2018 gjordes en mappning av all forskning på Handelshögskolan utifrån relevans för de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Kartläggningen visar att Handelshögskolan har forskning relaterad till i princip samtliga globala mål.

MASTERPROGRAMMEN KICKSTARTADE MED HÅLLBARHETSDAG

Sedan 2013 har Handelshögskolan arrangerat obligatoriska hållbarhetsdagar för programmen på grundnivå. När höstterminen drog igång hölls den första för masternivån. De nya masterstudenterna möttes av en halvdag där hållbar utveckling och global transformation stod i fokus. Bland talarna fanns Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.
– Genom att börja studierna med hållbarhetsdagen vill vi ge en tydlig signal om att hållbarhetsfokus är viktigt för Handelshögskolan, säger Roger Schweizer, ansvarig för masterprogrammen. Vår förhoppning är att dagen ska väcka tankar och en nyfikenhet hos studenterna som de tar med sig in i studierna. Vi vill också ge dem en insikt om att många modeller och teorier de möter under sin utbildning kan användas för att hitta lösningar på utmaningar relaterade till hållbarhet.

Globalt nätverk för miljöekonomi

Sedan 1 januari 2019 är Environment for Development (EfD) en egen enhet vid Handelshögskolan, efter att tidigare varit kopplad till Institutionen för nationalekonomi med statistik. EfD startade 2007 i syfte att bidra till användningen av miljöekonomi för minskad fattigdom och ökad hållbarhet, framför allt i det globala syd. Detta sker genom att stödja institutioner med tillämpad forskning och akademiska program. Särskild vikt läggs vid att stärka interaktionen mellan dessa akademiska miljöer och viktiga policyprocesser i länderna. Verksamheten är helt externt finansierad, primärt av Sida, och bedrivs i nätverksform med 15 centra runt om i världen, främst förlagda vid universitet i Asien, Afrika och Latinamerika.

FORSKARE MED NÄR RIKSBYGGEN BYGGER HÅLLBARA BOSTADSRÄTTER

PODCAST OM HAVSFÖRVALTNINGSFORSKNING

9 MILJONER TILL FORSKNING OM HÅLLBARHET INOM IDROTTSEVENEMANG OCH FRILUFTSLIV

HANDELSHÖGSKOLAN BIDRAR TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING